៧ថ្ងៃ

៧ថ្ងៃ


យូរី​ខូច​ចិត្ត​នឹង​ស្នេហា បាន​បុរស​ម្នាក់​ឈ្មោះ​ហានីន​លួងលោម​និង​ផ្ដល់​កម្លាំង​ចិត្ត​នាង​ជា​និច្ច។ ក្រោយ​មក​ពួក​គេ​ក៏​បាន​ភ្ជាប់​ចំណង​និស្ស័យ​ស្នេហា​នឹង​គ្នា រហូត​បាន​ក្លាយ​ជា​គូ​ស្នេហ៍​ដ៏​យល់​ចិត្ត​គ្នា។