បណ្ដាសា​

បណ្ដាសា​


ដើម​សតវត្ស​ទី​១៩... ស្ដេច​ត្រាញ់​សៀម​នាម អភិវង្ស វិបុលរាជ សុប្រាត ត្រូវ​បាន​គេ​លួច​ធ្វើ​ឃាត​នៅ​ជើង​ភ្នំ​ព្រះ​វិហារ... ស្ដេច​ត្រាញ់​ខ្មែរ​នៅ​ស្រុក​កំពុង​ស្វាយ ត្រូវ​បាន​គេ​សម្លាប់​រង្គាល​ឱ្យ​ពាយ​អស់ ទាំង​គ្រួសារ...