ស្នាម​ថើប​លើ​បេះដូង

ស្នាម​ថើប​លើ​បេះដូង


សុខាល័យ​បាន​ទៅ​រៀន​បន្ត​នៅ​ប្រទេស​ដាណឺម៉ាក ហើយ​ស្នេហា​មួយ​ក៏​ចាប់​កើត​មាន​ឡើង​ជាមួយ​នឹង​បុរស​ជា​និស្សិត​ខ្មែរ​ម្នាក់។