បារមី​អ្នកតា​ក្រហម​ក

បារមី​អ្នកតា​ក្រហម​ក


លាភ​ជា​អ្នក​ប្រកប​របរ​ចិញ្ចឹម​មាន់​ជាមួយ​ស្វាមី​នៅ​ខេត្ត។ ថ្ងៃ​មួយ​ភ្នែក​របស់​លាភ​ក៏​ងងឹត​មើល​អ្វី​មិន​ឃើញ​ទាល់​តែ​សោះ។ ឃើញ​បែប​នេះ ប្ដី​និង​ម្ដាយ​របស់​នាង​ក៏​នាំ​នាង​ទៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ តែ​ពេទ្យ​ថា​ពិនិត្យ​មិន​ឃើញ​អ្វី​នោះ​ទេ។