នៅ​ពីក្រោយ​សុបិន​មួយ

នៅ​ពីក្រោយ​សុបិន​មួយ


នារី​ជាប់​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​នៅ​អាមេរិក ដើម្បី​សម្រេច​សុបិន​ចង់​ក្លាយ​ជា​មេធាវី។ តែ​ជា​អកុសល ម្ដាយ​របស់​នាង​បាន​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ជំងឺ​មហារីក ដោយ​មិន​បាន​នៅ​មើល​ពី​ភាព​ជោគជ័យ​របស់​នាង​ឡើយ គឺ​​បាន​ត្រឹម​ឃើញ​នាង​តាម​Video live នៅ​ថ្ងៃ​ដែល​នាង​ទទួល​សញ្ញាប័ត្រ​ប៉ុណ្ណោះ។ ក្រោយ​ពី​ម្ដាយ​ស្លាប់ នារី​ក៏​បាន​ស្គាល់​គ្នា​ជាមួយ​នឹង​វិជ្ជមាន ដែល​ជា​គ្រូពេទ្យ​ដែល​តែងតែ​ព្យាបាល​ម្ដាយ​របស់​នាង រហូត​បាន​រៀបការ​ជាមួយ​គ្នា។