ក្រោយពេលធ្វើអត្ថឃាត

ក្រោយពេលធ្វើអត្ថឃាត


ជារឿងខ្លីរៀបរាប់ពីវិបត្តផ្លូវចិត្តនិងការលះបង់ជីវិតរបស់នាងដើម្បីតែបុរសម្នាក់ដែលមិនបានស្រឡាញ់នាងស្មោះ។ បន្ទាប់ពីការសម្លាប់ខ្លួនរបស់នាងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះមនស្សជាទីស្រឡាញ់របស់នាង។ តើការជ្រើសរើសបញ្ចប់រឿងរាវដោយការស្លាប់អាចបញ្ចប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានដែលឬទេ?