សន សុភា

2017-02-08
ស្នាដៃ 3

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

ឈ្មោះ ៖ ម៉ី សនសុភា ឆ្នាំ និងទីកន្លែងកំណើត ៖ ខ័ណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ប្រវត្តិសិក្សា ៖

-២០០២ បញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុរយភូមិ វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ

  • ២០០៥ បញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លី ស្តីពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការតាក់តែងនិពន្ធ ពីសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរ -២០០៧ បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រអក្សសាស្ត្រអង់គ្លេស សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ីអឺរ៉ុប

ចប្ចុប្បន្នភាពការងារ ៖ អ្នកបកប្រែព័ត៌មានអន្តរជាតិ នៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN

ស្នាដៃ

សន សុភា