អ្នកស្រី ម៉ៅសំណាង (ទន្សាយ)

1970-01-01
ស្នាដៃ 9

អ្នក​ស្រី​ម៉ៅ​ សំណាង ហៅ​ទន្សាយ កើត​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៥៩ ក្នុង​ក្រុង កំពង់​សោម ជា​កូន​ច្បង​​ក្នុង​ចំនោម​បង​ប្អូន​​៥​នាក់ កំរិត​សិក្សា​ថ្នាក់​ទី​១​ទំនើប​ជាតិ​ក្នុង​របបសាធារណរដ្ឋ​លន់​នល់ ។

ស្នាដៃ

អ្នកស្រី ម៉ៅសំណាង (ទន្សាយ)