អុឹម ថុក

2022-02-21
ស្នាដៃ 3

លោក អុឹម ថុក គឺជាអតីតចាងហ្វាងកាសែតវត្តភ្នំ ធ្លាប់ចូលរួមប្រឆាំងនឹងបារាំងក្នុងចលនាខ្មែរឥស្សរៈ។ ស្នាដៃរបស់លោកមានដូចជា៖

  • រឿងស៊ឹមអ្នកបរឡាន (១៩៥៦)
  • រឿងគូលីកំណែន (១៩៥៦)
  • រឿងតារាចន្រ្ទ (១៩៥៦)
  • រឿងគ្រូបង្រៀនស្រុកស្រែ (១៩៥៧)

ស្នាដៃ

អុឹម ថុក