ប្រពន្ធ​សម្លាញ់

ប្រពន្ធ​សម្លាញ់


ជីវិត​ប្ដី​ប្រពន្ធ​មួយ​គូ ប្ដី​ទុក​ប្រពន្ធ​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ​នៅ​ផ្ទះ​ម្នាក់​ឯង ឯ​ខ្លួន​ជាប់​រវល់​នឹង​ការងារ​ដក​ខ្លួន​មិន​រួច មិន​សូវ​មាន​ពេល​ជូន​ប្រពន្ធ​ទៅ​ពិនិត្យ​នៅ​ពេទ្យ​បាន​ដិតដល់ ជា​ហេតុ​មិន​ដឹង​ពេល​វេលា​នាង​សម្រាល​ថ្ងៃ​ណា​ឱ្យ​ពិត​ប្រាកដ។