មាយាស្ត្រី (សំឡេង)

មាយាស្ត្រី (សំឡេង)


ស្ត្រីម្នាក់ដែលមានប្រាជ្ញាលើសអស់បុរសផង តែគង់ចាញ់ប្រាជ្ញាប្តី....