កម្លោះពីរនាក់ចង់បានប្រពន្ធគេ (សំឡេង)

កម្លោះពីរនាក់ចង់បានប្រពន្ធគេ (សំឡេង)


ដោយចង់បានប្រពន្ធគេ មកធ្វើជាប្រពន្ធខ្លួន កម្លោះ២នាក់ បានរៀបចំផែនការ ឱ្យបុរសជាប្តីធ្លាក់ក្នុងល្បិចរបស់ខ្លួន។ ផែនការនេះ ទទួលជោគជ័យបានពាក់កណ្តាល ព្រោះបុរសជាប្តីមិនសុខចិត្ត។ រឿងរ៉ាវក៏កើតឡើងបន្តទៀត...