គ្រូនិងសិស្ស (សំឡេង)

គ្រូនិងសិស្ស (សំឡេង)


គ្រូល្ងង់ សិស្សខូច រស់នៅជាមួយគ្នា។ ដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេ ឡើងចុះ តាមយថាកម្ម...