សួស្តី និង អព្វមង្គល

សួស្តី និង អព្វមង្គល


ទេវតា២អង្គ ដែលផ្លាស់់វេនគ្នា ចូលមកថែរក្សាមនុស្សម្នាក់ ហើយនាំអោយមានរឿងរ៉ាវផ្សេងៗកើតឡើង...