រឿង ស្រី​ក្ងោក​មាស (សំឡេង)

រឿង ស្រី​ក្ងោក​មាស (សំឡេង)


ឪពុក​ផ្ដាំ​កូន​ប្រុស​ថា កុំ​យក​ស្រី​ប្ដី​លែង និង​ស្រី​សៅ​កែ ឱ្យ​យក​តែ​ស្រី​ប្ដី​ស្លាប់​ចោល និង​ស្រី​បរិសុទ្ធ​មក​ធ្វើ​ជា​ប្រពន្ធ​ប៉ុណ្ណោះ ឯ​ក្លើ​វិញ កុំ​ឱ្យ​រាប់​ក្លើ​គ្រូ​បី។ តែ​កូន​ប្រុស​មិន​ស្ដាប់​បង្គាប់ ហើយ​យក​ប្រពន្ធ​ទាំង​បួន​ប្រភេទ​នោះ និង​រាប់​ក្លើ​គ្រូ​បី​ល្បង​មើល ក៏​បាន​ជួប​រឿង​ស្ទើរ​តែ​មាន​ទោស​ប្រហារ​ជីវិត។