បុរស​កុហក​៤​នាក់ (សំឡេង)

បុរស​កុហក​៤​នាក់ (សំឡេង)


បុរស​បួន​នាក់ ចង់​បោក​ប្រាស់​យាយ​តា​ពីរ​​នាក់ តែ​ចុង​ក្រោយ​បែរ​ជា​ចាញ់​ល្បិច​យាយ​តា​វិញ ក៏​នៅ​បម្រើ​យាយ​តា​នោះ​ទៅ។