បុរស​កាក់​៣០ (សំឡេង)

បុរស​កាក់​៣០ (សំឡេង)


បុរស​កាក់​៣០ បាន​ស៊ើប​ដឹង​ថ្ងៃ​កំណើត​លោក​សេដ្ឋី​ជា​ម្ចាស់ ហើយ​កត់​ត្រា​ទុក។ លុះ​ថ្ងៃ​មួយ​សេដ្ឋី​សួរ​ថ្ងៃ​កំណើត​របស់​ខ្លួន បុរស​កាក់​៣០​ក៏​ប្រាប់​ថ្ងៃ​កំណើត​របស់​សេដ្ឋី​ទៅ។ សេដ្ឋី​ឃើញ​ថា បុរស​នេះ​នឹង​ក្លាយ​ជា​អ្នក​មាន​បុណ្យ​ដូច​ខ្លួន ក៏​លើក​កូន​ស្រី​ឱ្យ​រៀប​ការ​នឹង​បុរស​នោះ។