រឿង អា​ខ្វាក់ អាខ្វិន (សំឡេង)

រឿង អា​ខ្វាក់ អាខ្វិន (សំឡេង)


មាន​តំណាល​ថា បុរស​ពីរ​នាក់ នៅ​ជា​ខ្ញុំ​គេ​ក្នុង​ភូមិ​ជា​មួយ​គ្នា។ បុរស​ម្នាក់​ខ្វាក់ បុរស​ម្នាក់​ខ្វិន ក៏​រាប់​គ្នា​ជា​មិត្ត​សម្លាញ់។ ក្រោយ​មក​ទាំង​ពីរ​នាក់ ក៏​បបួល​គ្នា​រត់​ចេញ​ពី​ផ្ទះ​ចៅហ្វាយ​នាយ ហើយ​ធ្វើ​ដំណើរ​ផ្សង​ព្រេង​ដល់​នគរ​ផ្សេង ដោយ​ឱ្យ​អាខ្វិន​ជិះ​លើ​ក​អាខ្វាក់។