នាឡិកាតាំងតុ (សំឡេង)

នាឡិកាតាំងតុ (សំឡេង)


លេង​ចរិត​ស្រី​ស្អាត ដឹង​ថា​គេ​ស្រលាញ់​តែ​មិន​ខ្វល់ ដល់​ពេល​ខាង​ប្រុស​ដាក់​ពាក្យ​ឈប់​បាត់​ស្រមោល ទើប​នឹក​ស្ដាយ​ក្រោយ។