ខែស្អាត​ ដោយ ប៉ុន សោភ័ណ

ខែស្អាត​ ដោយ ប៉ុន សោភ័ណ


យុទ្ធនាការ​ភ្នំពេញ​ស្អាត ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​មាន​ទម្លាប់​ល្អ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​សំរាម ចោល​សំរាម​ក្នុង​ធុង រួម​គ្នា​សំអាត​ទីក្រុង និង​ផល​ប៉ះពាល់​អំពី​ការ​ចោល​សំរាម​ទៅ​លើ​បរិស្ថាន​ជា​ដើម​។ ប៉ុន្តែ​ប្រិយមិត្ត​មួយ​ចំនួន​ក៏​ប្រហែល​ជា​មិន​ទាន់​បាន​ដឹង​អំពី​យុទ្ធនាការ​មួយ​នេះ ឫ​ក៏​ដឹង​ដែរ​តែ​មិន​ដឹង​ថា​គួរ​ចូល​រួម​ដោយ​របៀប​ណា​មែន​ទេ?