បទពិសោធន៍ជោគជ័យរបស់ស្រ្តីខ្មែរក្នុងកម្មវិធី Coffee Time

បទពិសោធន៍ជោគជ័យរបស់ស្រ្តីខ្មែរក្នុងកម្មវិធី Coffee Time


Coffee Time ជាកម្មវិធីប្រមូលផ្តុំទៅដោយព័ត៌មានសម្រាប់យុវវ័យ លោកអ្នកនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗ ប្លែកៗតាមរយៈការសំភាសន៍ដ៏ស៊ីជំរៅជាមួយស្រ្តីខ្មែររឹងមាំជាច្រើន របស់អ្នកសម្របសម្រួល អ្នកស្រី មីុសន សុធារី។ កម្មវិធីនេះ ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sabay Digital Corp។