ប្រវត្តិនៃពានរង្វាន់សន្តិភាពណូប៊ែល

ប្រវត្តិនៃពានរង្វាន់សន្តិភាពណូប៊ែល


ណូបែ៊លគឺជាឈ្មោះរបស់បុរស់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះពេញថា Alfred Bernhard Nobel ដែលជាជនជាតិស៊ុយអែតកើតនៅឆ្នាំ ១៨៣៣ នៅក្នុងត្រកូលនៃអ្នកផលិតគ្រាប់មីន។ លោកត្រូវបានពិភពលោកចាត់ទុកថាជាបិសាចសង្រ្គាម ឬ មនុស្សចង្រៃលើលោក។ ដើម្បីលប់លាងទង្វើព្រៃផ្សែដែលបានសាងកន្លងមកមុនគាត់ស្លាប់បានសរសេរបណ្តាំថា ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកទាំងអស់សម្រាប់បង្កើតពានរង្វាន់៥ផ្នែកសម្រាប់អ្នកដែលមានស្នាដៃក្នុង វិស័យវិទ្យាសាស្រ្តា អក្សរសាស្រ្ត​ និង សន្តិភាព។ លោក Alfred Bernhard Nobel បានស្លាប់នៅឆ្នាំ ១៨៩៦។