ទ្វីប និង មហាសមុទ្រទាំង៥ នៅលើផែនដី

ទ្វីប និង មហាសមុទ្រទាំង៥ នៅលើផែនដី


ភពផែនដីគឺជាផ្ទះនៃជីវិតមនុស្ស សត្វ រុក្ខជាតិ ប្រាស្រ័យអស់ជាច្រើពាន់លានឆ្នាំ។ ហើយជាច្រើឆ្នាំមកនេះបើទោះជាមានការស្វះស្វែងរកភពដ៏ទៃទៀតដែលសាកសមសម្រាប់ជីវិតសត្វលោកប្រាស្រ័យបានដូចជាភពផែនដីគឺនៅតែមិនទាន់ជួបប្រទះ ខណៈអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនៅតែជឿថាទូទាំងចក្រវាលទាំងមូលគឺមិនមានភពណាមួយស្រស់ស្អាតនិងសាកសមសម្រាប់ជីវិតមនុស្ស សត្វ រុក្ខជាតិ និង ជីវចម្រុះកំពុងប្រាស្រ័យរស់នៅនោះទេនាំអោយយើងត្រូវចាត់ទុកថាភពផែនដីគឺជាមាតានៃជីវិត។