រដ្ឋប្រហារធំទាំង៥ ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថៃ

រដ្ឋប្រហារធំទាំង៥ ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថៃ


រដ្ឋប្រហារធំទាំង៥ កើតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថៃ ១០០ឆ្នាំចុងក្រោយ៖ ជាមួយនឹងរបបរាជានិយម​អាស្រ័យ​រដ្ឋធម្មនុញ្ និង គោលនយោបាយកាបរទេសដ៏រលូនជួយអោយប្រទេសមួយនេះចងសម្ព័ន្ធជាច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចធំៗ ដូចជា សហរដ្ឋអាមេរិក និង អង់គ្លេស។ ប៉ុន្តែទោះជាជោគជ័យខ្លាំងលើគោលនយោបាយកាបរទេក៏ពិតមែន ក៏វិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនេះបានធ្វើអោយពិភពលោកចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានរដ្ឋប្រហារខ្ពស់មួយក្នុងតំបន់ក្នុងកំឡុងពេល១០០ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។