សង្គ្រាមធំៗទាំង៥ ក្នុង២០ឆ្នាំចុងក្រោយ

សង្គ្រាមធំៗទាំង៥ ក្នុង២០ឆ្នាំចុងក្រោយ


លោក Francis Fukuyama ធ្លាប់អះអាងថាចុងបញ្ចប់នៃសង្រ្កាមត្រជាក់គឺជាការបញ្ចប់នៃរបបមូនិធិនិយមហើយរបបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាជាតិលោកខាងលិចគឺមនោគមវិជ្ជាដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ប្រគួតប្រជែងជាមួយរបបកុម្មុយនិស្ត។ តាមរយៈទ្រឹស្តីនេះត្រូវបានគេជឿថាមនុស្សជាតិក្នុងសតវត្សទី២១អាចរស់ក្នុងសង្រ្កាមទំនើបដោយជៀសផុតពីមហន្តរាយឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាព និង ភាពរ៉ុងរឿង ប៉ុន្តែទ្រឹស្តីនេះត្រូវរលាយបាត់ទៅវិញបន្ទាប់ពីមានអំពើភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃ ១១ កញ្ញា ឆ្នាំ២០០១។ សង្រ្គាមប្រឆាំងនិងអំពើភេរវកម្ម ហើយក៏ជាការបើផ្លូវសម្រាប់សង្រ្គាមរវាងរដ្ឋមួយ នឹង រដ្ឋមួយបានក្លាយទៅជាសង្រ្គាមដ៏ក្តៅគគក់ក្នុងសតវត្សទី២១នេះ។ ប្រភព៖ សៀវភៅស្រាវជ្រាវប្រវិត្តសាស្រ្ត Encyclopaedia Britannica