កញ្ញា ម៉ៅ សាលីន ម្ចាស់ហាង The Cake

កញ្ញា ម៉ៅ សាលីន ម្ចាស់ហាង The Cake


នៅពេលដែលជួបបញ្ញាត្រូវចេះរៀនដោះស្រាយហើយបតបែនតាមកាលៈទេសៈអោយបានលឿនបំផុត អ្វីដែលសំខាង់បំផុតសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូងនោះគឺធ្វើអ្វីមួយត្រូវអោយច្បាស់រាល់ជំហានមួយត្រូវមានលំនឹង មុននឹងឈានទៅធ្វើអ្វីមួយបន្ទាប់ កុំលឿនពេក តែក៏កុំយឺតពេកដែរ ទាំងនេះជាការចែករំលែករបស់ កញ្ញា ម៉ៅ សាលីន ម្ចាស់ហាង The Cake នៅ​ក្នុង​​​កម្មវិធី Talkin' Biz។