ស្វែយយល់ពីកត្តារៀបការដោយបង្ខំ

ស្វែយយល់ពីកត្តារៀបការដោយបង្ខំ


ការរៀបការត្រូវមានទំនុកចិត្ត មិនមែនដោយសារការបង្ខំនោះទេ។ ស្វែងយល់អំពីមូលហេតុដែលបង្ករអោយមានការរៀបការដោយបង្ខំ ដោយសារគ្រួសារ និង កត្តាមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួន។