ប៉ាម៉ាក់មិនអោយរៀបការជាមួយមនុស្សដែរខ្លួនស្រលាញ់

ប៉ាម៉ាក់មិនអោយរៀបការជាមួយមនុស្សដែរខ្លួនស្រលាញ់


ដោយសារការឆ្លងកាត់បទពិសោធ បួករួមទាំងការព្រួយបារម្មណ៌ពីសំណាក់ប៉ាម៉ាក់មានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើអោយពួកគាត់បដិសេធមិនអោយយើងជ្រើរើសរៀបការជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រលាញ់។ ចូលរួមស្តាប់កិច្ចពិភាក្សាអំពីមូលហេតុ និងដំណោះស្រាយដើម្បីស្វែងរកការសម្រេចចិត្តមួយដ៏សមស្រប។