ចង់បង្ហាញស្នេហ៌ស្មោះគួររំលឹកអតីតកាលអត់?

ចង់បង្ហាញស្នេហ៌ស្មោះគួររំលឹកអតីតកាលអត់?


មនុស្សមិនច្រើនទេដែលអាចរក្សាស្នេហាដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនោះមនុស្សភាគច្រើនសុទ្ធតែធ្លាប់មានប្រវត្តិជូរចត់ជួបស្នេហាឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាទម្រាំរកបានគូអនាគតម្នាក់មករួមផ្លូវជីវិតបាន។ តើចាំបាច់ដែរឬទេដើម្បីបង្ហាញស្នេហ៌ស្មោះគួររំលឹកអតីតកាលឬអត់នៅពេលដែលយើងជួយអ្នកថ្មី?