បុរសសម្បូរលេសមិនស្មោះនឹងស្នេហ៌?

បុរសសម្បូរលេសមិនស្មោះនឹងស្នេហ៌?


នារីៗមួយចំនួនបានលើកឡើងថាបុរសៗដែលសំបូរលេសជាទូទៅគឺជាប្រភេទបុរសមិនសូវស្មោះស្នេហ៌។ តើការលើកឡើងបែបនេះផ្អែកទៅលើហេតុផលអ្វី ហើយមានកក្តាអ្វីដែលធ្វើអោយបុរសៗមានលេស? ចូលរួមស្តាប់កិច្ចពិភាក្សាទាំងអស់គ្នា។