ស្រលាញ់គ្នាមិនអោយគេដឹង

ស្រលាញ់គ្នាមិនអោយគេដឹង


មនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់ចំពោះរឿងស្នេហាតែមិនប្រាកដថាវាដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេ ស្នេហាសមបំណង ស្នេហាខូចចិត្ត ឬ ស្នេហាបែបលួចលាក់ដែលមិនចង់អោយគេដឹង។ នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះហ្នឹងលើកយកប្រធានបទមួយទាក់ទងទៅនឹងការស្រលាញ់គ្នាមិនអោយគេដឹងវាជា​ស្នេហាបោកប្រាស់មែនឬទេ?