ហេតុអ្វីយុវវ័យឥឡូវ​រៀបការនៅអាយុច្រើន?

ហេតុអ្វីយុវវ័យឥឡូវ​រៀបការនៅអាយុច្រើន?


រៀន​មិន​ទាន់​ចប់​វិទ្យាល័យ ឬ​មិន​ទាន់​គ្រប់​អាយុ​ផង យុវតី​កាល​​ពី​​​មុន ត្រូវ​ឪពុកម្ដាយ​ចាប់​ឱ្យ​ក្រាប​ផ្ទឹម​ការ តែ​អាច​និយាយ​បាន​ថា ​​ផ្នត់​គំនិត​នេះ​បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​ដល់​ទៅ ១៨០ ដឺក្រេ បើ​ធៀប​នឹង​សម័យ​បច្ចុប្បន្ន។ បុរស​នារី​ខ្លះ​មាន​វ័យ​ជាង ២០ ឬ​អាច​ដល់​ ៣០ ឆ្នាំ​ហើយ តែ​ពួកគេ​នៅ​មិន​ទាន់​គិត​រឿង​​គូស្រករ​ទៀត ជាពិសេស​បុរសៗ...តើ​មក​ពី​មូលហេតុ​អ្វី?