សង្សារសង្ហាមិនប្រាកដថាមានសំណាង

សង្សារសង្ហាមិនប្រាកដថាមានសំណាង


អ្នក​ណា​ក៏​ចង់​បាន​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​ដែរប៉ុន្តែ​អ្នក​ត្រូវ​គិត​អ្វី​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នោះ។ មាន​សង្សារ​ស្អាតក៏​មិន​ប្រាកដ​ថា​អ្នក​សំណាង​ដែរ ប្រហែល​ពេល​ខ្លះ​អ្នក​ត្រូវ​គ្រាំ​ចិត្ត​ជាង​អ្នក​ដែល​មាន​សង្សារ​មិន​សូវ​ស្អាត​ក៏​ថា​បាន ។ មានហេតុផលជាច្រើនដែលបង្ហាញថានារីៗពេលបានសង្សារសង្ហាមិនប្រាកដថាមានសំណាងនោះទេ។