រឿងដែលស្រីៗតែងគិត ពេលខល ឬផ្ញើសារទៅសង្សារមិនតប

រឿងដែលស្រីៗតែងគិត ពេលខល ឬផ្ញើសារទៅសង្សារមិនតប


ក្នុង​សម័យ​ Smart phone ឬ​សម័យ​ Facebook​ នេះ​ ​យើង​អាច​ទាក់ទង​គ្នា​បាន​ងាយ​ស្រួល។ ​ប៉ុន្តែ​នេះ​ក៏​ជា​អ្វី​ដែល​ស្រី​ៗ​មិន​ស្រួល​ក្នុង​ចិត្ត​ដែរ។ ​ពេល​ Chat ទៅ​មិន​តប​ យើង​ប្រាកដ​ជា​គិត​វែង​ឆ្ងាយ​ហើយ។​ ស្នេហា​គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​សំខាន់​នៃ​ជីវិត​មនុស្ស​។ ​វា​​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​រីករាយ​តែ​ក៏​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ព្រួយ​ចិត្ត​ច្រើន​ដែរ។ ចំណុច​នេះ​ហើយ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រី​ៗ​យើង​តែង​មាន​ការ​បារម្ភ​ ឬ គិតច្រើនដែរ...