វិធី​សាស្ត្រ​លុប​ដាន​ស្នេហ៍​ចាស់​ចេញ​ពី​បេះដូង

វិធី​សាស្ត្រ​លុប​ដាន​ស្នេហ៍​ចាស់​ចេញ​ពី​បេះដូង


ស្នេហា​តែង​បន្សល់​ទុក​អនុស្សាវរីយ៍​រាប់​មិន​អស់ រហូត​ពេល​ខ្លះ​ដិត​ដាម​ក្នុង​អារម្មណ៍​បំភ្លេច​មិន​បាន និង​ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​ចោទ​សួរ​ថា ហេតុអ្វី​ចាំ​បាច់​មាន​អតីត​កាល? ទោះ​បី​ពិបាក​បន្តិច ប៉ុន្តែ​វិធី​សាស្ត្រ​បំភ្លេច​នៅ​តែ​មាន បើ​អ្នក​សាកល្បង​តាម​ចំណុច​ដូច​ការ​លើក​ឡើងកិច្ចពីភាក្សានេះ។