ស្រលាញ់​គ្នា​ខ្លាំងតែ​ខុស​ខែ​ឆ្នាំ​ គួរ​ការ​ឬអត់

ស្រលាញ់​គ្នា​ខ្លាំងតែ​ខុស​ខែ​ឆ្នាំ​ គួរ​ការ​ឬអត់


ស្នេហា​កើត​ឡើង​ ពិត​ជា​គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​អាច​បង្ខិតបង្ខំ​ ឫ​ហាមឃាត់​បាន​ឡើយ។ អ្វី​ដែល​សំខាន់​ គឺ​និស្ស័យ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​មនុស្ស​ ២​នាក់​ជួប​គ្នា​ និង​មាន​កើត​មាន​ក្ដី​ស្រឡាញ់​ចំពោះ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅមក។ ទោះ​បី​ខ្លះ​មាន​ស្ថានភាព​រស់​នៅ​ខុសគ្នា​ មាន​សញ្ជាតិ​ ឋានៈ​ និង​វ័យ​ខុសគ្នា​ក្ដី​ ប៉ុន្តែ​បើ​ពួកគេ​មាន​ស្នេហា​ស្មោះ​ស​ពិត​ប្រាកដ​ឲ្យ​គ្នា។ ចុះចំពោះខែឆ្នាំវិញអាច​ ​ជា​ឧបសគ្គ​ដែរឬទេ?