វិធី​បោ​ក​​ស្នេហ៍តាម​អនឡាញរបស់ប្រុសៗ​

វិធី​បោ​ក​​ស្នេហ៍តាម​អនឡាញរបស់ប្រុសៗ​


មនុស្ស​សម័យ​ថ្មី​អាច​ទាញ​ប្រយោជន៍​បាន​ច្រើន​ពី​​អនឡាញដោយ​ក្នុង​នោះ​មាន​ទាំង​ការ​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ស្នេហា​ទាំង​ស្មោះទាំង​បោក​ប្រាស់​ទៀត​ផង​។ ក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះសូម​បង្ហាញ​ជូន​នូវ​តិចនិក​មួយ​ចំនួន ដែល​មនុស្ស​ប្រុស​អាច​ប្រើប្រាស់​​បណ្តាញ​សង្គម​ ​ធ្វើឲ្យ​មនុស្សស្រី​បាក់​ចិត្ត​ស្រឹប​​បាន។