ហេតុអ្វីសម្លាប់ខ្លួន

ហេតុអ្វីសម្លាប់ខ្លួន


មនុស្ស​គ្រប់​រូប​កើត​មក​តែង​ប្រាថ្នា​រស់​នៅ​បាន​យូរ​អង្វែង ព្យាយាម​ធ្វើ​ឱ្យ​ជីវិត​មាន​មានន័យ រិះរក​គ្រប់​វិធី​ធ្វើ​យ៉ាង​ឱ្យ​មាន​សេចក្ដី​សុខ សុភមង្គល សុខភាព​ល្អ ដើម្បី​ខ្លួន​ឯង គ្រួសារ​ និង​មនុស្ស​ជា​ទី​ស្រឡាញ់​។ ចុះ​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​កន្លង​មក​តែង​មាន​មនុស្ស​បញ្ចប់​ជីវិត​ខ្លួន​ឯង ដូចជា​លោត​ទឹក ចង​ក...?