ស្នេហាដំបូងមិនមែនជាស្នេហាចុងក្រោយ

ស្នេហាដំបូងមិនមែនជាស្នេហាចុងក្រោយ


មានអ្នកណាដែលថាមិនធ្លាប់មានស្នេហា! មនុស្សដំបូលដែលចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងធ្វើអោយយើងមានអារម្មណ៍ថាគេជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចរួមរស់ជាមួយយើងបានរហូតទៅ។ ប៉ុន្តែអ្វីៗប្រែជាមិនសមបំណងព្រោះគេបានចាកចេញទៅហើយ....