ស្ដាប់ទស្សនៈកូនពៅនិងកូនបងក្នុងគ្រួសារ

ស្ដាប់ទស្សនៈកូនពៅនិងកូនបងក្នុងគ្រួសារ


កើតមកជាកូនបងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះប្អូនៗដែលនៅតូចៗហើយ ក៏ជាសរសរទ្រូងនៃគ្រួសារផងដែល។ ចំណែកជាកូនពៅគឺពួកគេមានទស្សនះបែបណាចំពោះបងៗនៅពេលដែលពួកគេធំៗឡើង?