ទង្វើដែលអាចបំផ្លាញមិត្តភាពដោយមិនដឹងខ្លួន

ទង្វើដែលអាចបំផ្លាញមិត្តភាពដោយមិនដឹងខ្លួន


មិត្តភក្តអាចនិងមានច្រើនប៉ុន្តែមិត្តដែលអាចរាប់អាននិងយកជាការបានមិនមានច្រើននោះទេ។ ដូចនេះកុំអោយរឿងមួយចំនួនមកបំបែកចំណងមិត្តភាពរបស់អ្នកបាន។