មួយជីវិតរៀបការម្តងតើគួររៀបចំបែបណា?

មួយជីវិតរៀបការម្តងតើគួររៀបចំបែបណា?


ក្នុងមួយជីវិតរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗការរៀបការមានតែម្តងប៉ុណ្ណោះឬជាការរៀបការលើកដំបូងតើយើងត្រូវតែរៀបចំអោយបានធំដុំឬមួយធ្វើតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន?