មួយជីវិតមិត្តល្អមានមិនច្រើននោះទេ

មួយជីវិតមិត្តល្អមានមិនច្រើននោះទេ


គ្រប់គ្នាតែងតែមានមិត្តភក្តតាំងពីនៅកុមារភាពមកម្លេះហើយមានច្រើនទៀតផង ប៉ុន្តែនៅពេលដែយើងធំបន្តិចម្តងៗមិត្តភក្តក៏កាន់តែបាត់បង់។រហូតដល់ពេលមួយនៃជីវិតមិត្តភក្តដែលនៅសល់គឺតិចតួចបំផុត។