ការ​បង្ហាញ​ក្បាច់គុនខ្មែរ​ទៅ​ក្នុង​ភាពយន្ត

ការ​បង្ហាញ​ក្បាច់គុនខ្មែរ​ទៅ​ក្នុង​ភាពយន្ត


ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរមានប្រវិត្តជាយូរណាស់មកហើយ​រហូតមានការដាក់បញ្ជូលសិល្បះក្បាច់គុណខ្មែរទៅក្នុងរឿងមួយចំនួនដើម្បីអោយមានភាពទាក់ទាញនិងលើកស្ទួយវិស័យក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរអោយដល់ប្រទេសជិតខាងបានស្គាល់ផងដែល។