មូលហេតុធ្វើឱ្យបុគ្គលិកបាក់ទឹកចិត្តឬលែងចង់មកធ្វើការ

មូលហេតុធ្វើឱ្យបុគ្គលិកបាក់ទឹកចិត្តឬលែងចង់មកធ្វើការ


សម្រាប់មេដឹងនាំគួរស្វែងយល់អោយបានច្បាស់ពីសមាជិកឬអ្នកនៅថ្នាក់ក្រោម និងស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងអោយបានច្បាស់។ អាចមានកត្តាច្រើនដែលនាំអោយបុគ្គិលកម្នាក់លែងចង់ធ្វើការ៕