បណ្តុះបណ្តាលអោយក្មេងស្រឡាញ់ការអាន

បណ្តុះបណ្តាលអោយក្មេងស្រឡាញ់ការអាន


ការបណ្តុះអោយក្មេងចេះស្រឡាញ់ការអានតាំងពីនៅតូចៗ គឺជាការសំខាន់សំរាប់កូនៗរបស់លោកអ្នក ព្រោះជាការបង្កើនចំណេះដឹងសំរាប់ពួកគេផ្ទាល់ និង ក៏ជាមោទនភាពសម្រាប់មាតាបិតាគ្រប់រូប។ តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអោយពួកគេចាប់អារម្មណ៏នឹងដាក់ចិត្តលើការអានសៀវភៅ?