ការរើសជំនាញសិក្សាក្រោយចប់ទី១២

ការរើសជំនាញសិក្សាក្រោយចប់ទី១២


យុវវ័យដែលរៀនចប់ទី១២ គួររៀនជំនាញអ្វីសម្រាប់ខ្លួនឯង? កុំរៀនតែតាមគ្នាព្រោះថាការរៀនតាមគេមិនល្អសម្រាប់យើងនោះទេព្រោះមុខជំនាញនោះ មិនមែនជាមុខជំនាញដែលយើងស្រឡាញ់ ការរៀនតាមគ្នាបណ្តាលអោយប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់យើងនៅថ្ងៃក្រោយក៏ថាបាន៕