គន្លឹះតថ្លៃខោអាវ

គន្លឹះតថ្លៃខោអាវ


ដើរShoppingម្តងៗមានដែលតថ្លៃគេទេ? បើបុរសៗវិញភាគច្រើនគឺមិនសូវជាបានតថ្លៃប៉ុន្មានទេ ព្រោះច្រើនតែលង់នឹងសម្តីរបស់អ្នកលក់​​។ អ្នកដែលពូកែតថ្លៃភាគច្រើនគឺជានារី ហើយតើការតថ្លៃបែបណាទើបមានប្រសិទ្ធភាព?