ការអប់រំកូនឲ្យបានល្អ

ការអប់រំកូនឲ្យបានល្អ


គួរតែតឹងរឹង ឬ តាមចិត្តកូនៗ ។ យោងតាមឯកសារមួយក្មេងដែលមានអាយុចាប់ពី១០ឆ្នាំ-១៥ឆ្នាំគឺពិបាកអប់រំណាស់ បើសិនជាមាតាបិតាបណ្តោយកូននៅអាយុចន្លោះនេះគឺគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែក៏មិនគួររឹតត្បិតពួកគេពេកដែលព្រោះអាចប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេ៕