ឆាកជីវិតជួបរឿងលំបាក

ឆាកជីវិតជួបរឿងលំបាក


គ្មានអ្នកណាកើតមកសប្បាយមួយជីវិត ឬ កើតទុក្ខមួយជីវិតនោះទេ ។ អ្វីដែលសំខាន់នៅពេលមួយដែលយើងជួបរឿងមិនល្អអ្នកពុំគួរសម្រេចចិត្តទាំងអារម្មណ៏ធុញធប់នោះទេ អ្នកគួរដកឃ្លាពីបញ្ហាមួយជំហានហើយរកនឹកដំណោះស្រាយតាមសម្រួល ព្រោះបើមិនដូចច្នេះទេអ្នកអាចនឹងសម្រេចចិត្តខុស ហើយអាចនឹងមានវិប្បិសារីផងក៏ថាបាន៕